Hắn tiếp theo nhìn chung quanh lều:-Chúng ta lều Vậy sao bây giờ lớn như vậy, các ngươi hơn mười hào nhân, hô lạp lạp cùng nhau chọc tức bản mặt lại đây để làm chi nha!