Miên nhớ lại  cái ngày xưa, Phong và Miên yêu nhau lắm, thương nhau lắm. Đi đâu cũng có đôi. Khi Phong đi vẽ nơi xa để lấy cảm hứng. Miên cũng thu xếp công việc để